App voorwaarden

Algemene voorwaarden

De BitBurst GmbH
Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein, Duitsland.

Deze algemene voorwaarden (“AV”) regelen de gebruikersrelatie tussen u als gebruiker (“Gebruiker”) van onze mobiele app en webapplicatie en de exploitant van de App, BitBurst GmbH (“BitBurst”).

1. Contractuele partner

1.1 Deze AV zijn van toepassing op alle juridische transacties tussen BitBurst, hierna “BitBurst” of “wij”, en haar contractpartner, hierna “gebruiker” of “u”, die via De app tot stand komen.

1.2 Deze AV gelden ongeacht of u handelt als consument, ondernemer of handelaar. Als er wettelijke bijzonderheden zijn met betrekking tot consumenten, zullen wij u daar in deze AV op wijzen.

1.3 Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel, noch zelfstandig zijn (§ 13 BGB, definitie naar Duits recht). Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (§ 14 BGB, definitie naar Duits recht).

2. Hoe de app werkt

2.1 Als gebruiker kunt u deelnemen aan diverse, geselecteerde marktonderzoeken en andere alternatieve opdrachten die wij zelf op De app plaatsen of via onze partners laten plaatsen.  

2.2 Onze App of de technische back-end van onze App (“Netwerk”) is verbonden met verschillende marktonderzoeksbedrijven, marktplaatsen en bedrijven (gezamenlijk “Marktplaatsen”). Deze marktplaatsen maken regelmatig enquêtes voor hun klanten (bedrijven). Voor deze enquêtes zoeken de marktplaatsen deelnemers om de enquêtes in te vullen. Om de marktplaatsen te helpen deelnemers te vinden, hebben wij onze app gebouwd met een dienst. Wij matchen de marktplaatsen die deelnemers zoeken met de gebruikers, en dat ben jij.

2.3 U als gebruiker van de app deponeert persoonsgegevens in uw gebruikersaccount wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt alsook wanneer u een gebruikersaccount gebruikt. Deze persoonsgegevens worden in onze app ook wel “kwalificaties” genoemd. Wij moeten namelijk bij elke nieuwe enquête waarvoor deelnemers worden gezocht, filteren of u in aanmerking komt. Ofwel komen we dit te weten op basis van de kwalificaties die u reeds hebt gedeponeerd, ofwel vragen we u opnieuw om enkele bijkomende kwalificaties in te vullen die u in uw gebruikersaccount kunt deponeren.

2.4 Als u in aanmerking komt voor een onderzoek op basis van een match tussen de door de marktplaatsen gevraagde kwalificaties en de door u ingediende kwalificaties, krijgt u de kans om deel te nemen. Als u ervoor kiest om deel te nemen, delen we de overeenkomende kwalificaties met de marktplaats. De enquête zelf vindt plaats in onze app zelf of anders op de website van de marktplaats of de website van het marktonderzoeksbureau of een bedrijf. Een link in onze app verbindt u rechtstreeks met de enquête. U heeft geen recht op deelname aan een enquête. De deelnemers worden uiteindelijk door ons of de marktplaats geselecteerd.

2.5 Bij elke succesvolle en voltooide deelname aan een enquête ontvangt u credits (“Cash”). U kunt deze credits verzamelen en inwisselen voor een uitbetaling in cash of voor de toewijzing van credits van onze partners (beide samen “beloning”) wanneer u de overeenkomstige waarden bereikt. U kunt het bedrag van uw credits te allen tijde controleren in uw gebruikersaccount. U kunt ook op elk moment onze actuele partnerportefeuille bekijken in onze app.

3. Registratie en aanmaken van een gebruikersaccount

3.1 Om onze app te gebruiken, moet u zich gratis registreren als gebruiker. Alleen natuurlijke personen met onbeperkte rechtsbevoegdheid kunnen zich als gebruiker registreren.

3.2 Om u te registreren moet u bij ons inloggen met een van uw accounts via een van onze social media partners (waaronder facebook, instagram, Google, Apple, Twitter). Door uw registratie doet u ons een bindend aanbod om een gebruiksovereenkomst te sluiten. De gebruiksovereenkomst komt tot stand door de bevestiging van de registratie en de activering van uw gebruikersaccount door ons.

3.3 Elke gebruiker mag zich slechts eenmaal registreren. Bij gebruik van meerdere accounts of systematisch gebruik behoudt BitBurst zich het recht voor de accounts te blokkeren.

3.4 Wij hebben het recht om u uit te sluiten van het gebruik van onze diensten en om uw gebruikersaccount te verwijderen als wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat u de materiële verplichtingen onder deze Voorwaarden schendt (geweest). Wij zullen u informeren over deze uitsluiting en u de gelegenheid geven om commentaar te geven. In ieder geval zullen wij rekening houden met uw legitieme belangen en u toestaan uw tegoeden in te wisselen voor tegoedbonnen zolang het tegoed boven de minimumbedragen voor opnames ligt. Het recht op buitengewone opzegging blijft onaangetast.

4. Saldo en betalingsvoorwaarden

4.1 Uw rekeningsaldo wordt aangegeven in “Cash”. Deze aanduiding is een virtuele valuta en houdt geen aanspraak in op het bedrag in geld of enige andere staat of virtuele valuta. Een voldoende hoeveelheid “Cash” kan leiden tot een betaling in geld of het recht om het in te wisselen tegen vouchers. Op geen enkel moment impliceert het bezit van “Cash” een recht op omwisseling totdat de juiste drempels voor een geschikte uitbetalingsmethode zijn bereikt.

4.2 Na het verdienen van het benodigde bedrag aan “Cash” voor de aangeboden uitbetalingen of omwisselingen in vouchers (“Reward”), kan de Gebruiker één van de opgesomde Rewards aanvragen. De volgende aspecten zijn bindend voor alle gebruikers van De app.

 1. Begrijp de betekenis van “Cash”. “Cash” zijn gewoon een indicator van de vooruitgang tot de volgende gelegenheid om een beloning te ontvangen. Op basis van de “Cash” weergegeven, is er geen recht op een beloning totdat de uitbetaling drempels zijn bereikt. De drempels die bereikt moeten worden om aanspraak te maken op een beloning verschillen per beloningsmethode. De individuele huidige minimumbedragen voor beloningen kunnen worden gezien in de app door de respectieve beloningsmethode te selecteren. Er is geen manier om resterende “Cash” of een bedrag aan “Cash” om te zetten in beloningen of uitbetalingen in geld. Dit is vooral te wijten aan het feit dat Cash ook wordt toegekend zonder enige aandacht voor motivatie.
 2. Nadat een beloning is aangevraagd, controleren wij de aanvraag op rechtmatigheid. In geval van verdenking van fraude of overtreding van deze AV behouden wij ons het recht voor de uitbetaling van de beloning uit te stellen of te verhinderen. Wij zijn niet verplicht de schuld van de gebruiker te bewijzen om sanctionerende gevolgen te kunnen initiëren. Bovendien vindt een vergelijking plaats van een beloningsaanvraag met de fraudemeldingen die onze enquêtepartners (waaronder marktplaatsen) regelmatig versturen. Indien de partner de enquêteresultaten van individuele gebruikers afwijst en dus ook de betaling aan ons afwijst wegens slechte kwaliteit of om andere redenen, zullen wij het daardoor ten onrechte verdiende “geld” ter hoogte van het in de frauderapporten vermelde bedrag van de desbetreffende gebruikers aftrekken. Als er al een betaling van de beloning heeft plaatsgevonden voordat de aftrek op basis van het fraudeverdenkingsrapport kon plaatsvinden, kunnen wij de gebruikersrekening belasten met een negatief “cash”-saldo.
 3. Wij proberen de beloning binnen de eerste 2 werkdagen na het verzoek te verwerken. In geval van een controle wegens verdachte patronen kan de uitbetaling tot 30 dagen worden uitgesteld. In geval van vermoedelijke fraude behouden wij ons het recht voor de uitbetaling van de beloning voor onbepaalde tijd uit te stellen. Voor gebruikers waarvan het gebruikersgedrag in de loop van het onderzoek legaal en onschuldig blijkt te zijn, zal er geen aanspraak worden gemaakt op compensatie vanwege de opgelopen vertraging.
 4. Niet elke uitbetalingsmethode is in elk land beschikbaar. Wij proberen dit zo duidelijk mogelijk te maken. Als een gebruiker een beloningsmethode heeft gekozen die niet beschikbaar is, zijn wij niet verplicht deze uit te voeren. Wij kunnen verwijzen naar alternatieve beloningsmethoden, maar wij zijn niet verplicht de door de gebruiker gevraagde alternatieven aan te bieden.
 5. Na ontvangst van een beloning mag het gebruikersaccount niet direct worden verwijderd. Om redenen van gegevensbescherming moeten wij uw e-mailadres van onze servers verwijderen zodra u uw gegevens of de app zelf hebt verwijderd. Als u uw account of gegevens verwijdert nadat u een beloning hebt aangevraagd, maar voordat de beloning is aangekomen, kan de uitbetaling niet meer worden toegewezen en vervalt deze dus.
 6. Nagaan of aan de voorwaarden voor een uitbetaling (zie §4 b) is voldaan. BitBurst voert verschillende fraudedetectiemaatregelen uit. Hiervoor gebruikt BitBurst anti-fraude software van het bedrijf “Research Defender LLC, 400 Poydras Street Suite 900 New Orleans, LA 70130,VS”. Bovendien zijn verdere verificatiestappen zoals een verificatie van het telefoonnummer via de dienstverlener “Twilio Inc., 375 BealeStreet, Suite 300, San Francisco, CA 94105” noodzakelijk om geselecteerde fraudegevoelige opnamemethoden te kunnen gebruiken. Indien een van deze partners een gebruiker als frauduleus of niet verifieerbaar definieert, verliest de gebruiker het recht op uitbetaling.

5. Gebruiksregels

5.1 Het gebruik van De app is gebonden aan de volgende regels:

 1. Het gebruik van “bot-gestuurde” software, elementen, apps, enz. in welke vorm dan ook is verboden. Alleen het gebruik door een natuurlijk persoon via een smartphone of tablet is toegestaan.
 2. Elke gebruiker mag De app slechts op één eindapparaat gebruiken. Systematisch gebruik op meerdere apparaten is verboden.
 3. Het gebruik van de app is alleen toegestaan in het thuisland van de gebruiker. Het gebruik van diensten zoals nep-GPS, VPN of dergelijke is verboden tijdens het gebruik van de app.
 4. De in-app valuta “Cash” (credits) kan alleen worden verdiend via de manieren die in de app worden aangeboden. Deze manieren zijn het bekijken van video’s, het voltooien van “aanbiedingen” van de “offerwalls” of volledige deelname inclusief het voltooien van enquêtes. Elke poging om een onverdiende hoeveelheid “Cash” te vervalsen door instellingen of de netwerkverbinding te wijzigen is verboden. Het niet naleven van de regels en beperkingen zal leiden tot strenge sancties die kunnen bestaan uit het verwijderen van het account van de gebruiker, het resetten van het aantal “Cash” dat is verdiend met verboden middelen en het inhouden van de beloningen die zijn aangevraagd door het verboden gebruik.
 5. Het gebruik van de app is toegestaan vanaf 16 jaar of ouder. De leeftijd van de gebruiker zal worden gevraagd alvorens de app te gebruiken en moet correct worden beantwoord. Een valse verklaring zal leiden tot blokkering en verwijdering van het gebruikersaccount.

5.2 Het is Gebruikers verboden beledigende, agressieve, geweld verheerlijkende of andere wettelijk verboden uitingen, zinnen of berichten te verspreiden in de vorm van commentaren, afbeeldingen of andere media in het kader van De app. Dit omvat voornamelijk, maar niet uitsluitend, opmerkingen op de Google Play Store en sociale media zoals Instagram, maar ook alle andere communicatiemiddelen. Daarnaast is het verboden om de vriendencode (invite-code) van het Refer a Friend-programma te plaatsen in de commentaren (reviews) van de Google Play Store. De vriendencode is alleen geschikt om te delen met vrienden of te plaatsen in eigen content op social media.

6. Beschikbaarheid en wijzigingen van de app

6.1 Om technische redenen kunnen wij geen permanente en volledige beschikbaarheid garanderen van de servers waarop onze diensten worden geëxploiteerd. Van tijd tot tijd kan de beschikbaarheid van onze App of individuele Diensten daarom beperkt zijn – met name als gevolg van de noodzakelijke uitvoering van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Wij zullen deze onderhouds- of reparatiewerkzaamheden over het algemeen buiten de normale kantooruren uitvoeren.

6.2 BitBurst behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in De app en de bijbehorende diensten en systemen. De Gebruiker moet alle bijbehorende beperkingen of wijzigingen accepteren en in het geval van enig nadeel niet gecompenseerd of gerechtvaardigd worden. Wijzigingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wijzigingen in vergoedingen voor het toekennen van beloningen, de uitbetalingen in geld zelf, of de beloningen in “geld” die worden toegekend voor succesvol afgeronde peilingen. Verder omvatten mogelijke veranderingen uitbreiding of vermindering van functies, evenals het stopzetten van functies. Wij kunnen de app ook te allen tijde volledig stopzetten of overdragen aan een derde partij. Opgebouwde “cash” die recht geeft op een beloning zal in dit geval op verzoek van de gebruiker worden toegekend via een van de mogelijke beloningskanalen.

7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1 Onze aansprakelijkheid voor uw schade die niet voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid is, ongeacht de rechtsgrond, beperkt tot de op het tijdstip van het sluiten van het contract typisch voorzienbare schade, voor zover de schade door ons of door een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervanger noch opzettelijk noch door grove nalatigheid werd veroorzaakt.

7.2 Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet wanneer de schade te wijten is aan een opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door ons of door een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervanger. Een wezenlijke contractuele verplichting is een verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan u regelmatig mag vertrouwen.

7.3 In het geval van een technische fout verontschuldigt “BitBurst GmbH” zich voor de fout of “bug” die de gebruiker ondervindt. BitBurst aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten bij het verdienen van “Cash”, het volledige of gedeeltelijke verlies van reeds verdiende Cash, of andere gevolgen op basis van technische fouten. In het bijzonder kan en zal BitBurst geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor technische fouten veroorzaakt door derde partners. Dit geldt ook voor de technische uitvoering van de enquêtes of de geïntegreerde ondersteunende software.

7.4 De oorspronkelijke taal van de app is Duits. Daarnaast is de App in het Engels beschikbaar in landen buiten Duitsland. Elke andere beschikbare taal is gegenereerd door digitale vertaaldiensten. BitBurst aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke vertaalfouten en de gevolgen daarvan. Daarom kan de taal in elk land opnieuw worden ingesteld op Engels of Duits om een begrip van de exacte betekenis van de zinnen en woorden te garanderen.

8. Bevoegdheid

Indien u handelt als bedrijf of handelaar in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is onze maatschappelijke zetel de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien. Bij overeenkomsten met consumenten gelden de wettelijke bepalingen over de bevoegde rechtbank.

9. Online geschillenbeslechting

Informatie over online geschillenbeslechting voor consumenten: Wij verwijzen naar de mogelijkheid van online geschillenbeslechting (het zogenaamde “OS-platform”). Consumenten kunnen het OS-platform gebruiken als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstencontracten. Het ODR-platform is toegankelijk via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.  

Wij zijn bereid deel te nemen aan de beslechting van geschillen via dit ODR-platform.

10. Scheidbaarheidsclausule

Indien een bepaling van deze AV ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze AV onaangetast, tenzij het weglaten van afzonderlijke bepalingen een contractant op een zodanig onredelijke wijze zou benadelen dat van hem niet meer verwacht kan worden dat hij de overeenkomst nakomt.

Scroll to Top