Warunki aplikacji

Ogólne Warunki Handlowe

BitBurst GmbH
Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein, Niemcy.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (“OWH”) regulują relacje pomiędzy Tobą jako użytkownikiem (“Użytkownik”) naszej aplikacji mobilnej i aplikacji internetowej a operatorem aplikacji, firmą BitBurst GmbH (“BitBurst”).

1. Partner kontraktowy

1.1 Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich transakcji prawnych pomiędzy BitBurst, dalej “BitBurst” lub “my”, a jego partnerem umownym, dalej “użytkownik” lub “ty”, które są zawierane za pośrednictwem aplikacji.

1.2 Niniejsze OWU mają zastosowanie niezależnie od tego, czy działasz jako konsument, przedsiębiorca czy handlowiec. Jeśli istnieją jakieś szczegóły prawne dotyczące konsumentów, wskażemy je w niniejszych OWH.

1.3 Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które nie są w przeważającej mierze ani handlowe, ani związane z działalnością gospodarczą (§ 13 BGB, definicja wg prawa niemieckiego). Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej (§ 14 BGB, definicja wg prawa niemieckiego).

2. Jak działa aplikacja

2.1 Jako użytkownik możesz uczestniczyć w różnych, wybranych ankietach badania rynku i innych alternatywnych zadaniach, które sami zamieszczamy w aplikacji lub zamieszczamy za pośrednictwem naszych partnerów.  

2.2 Nasza Aplikacja lub techniczny back-end naszej Aplikacji (“Sieć”) jest połączony z różnymi firmami zajmującymi się badaniami rynku, rynkami i przedsiębiorstwami (wspólnie zwanymi “Rynkami”). Rynki te regularnie tworzą ankiety dla swoich klientów (firm). Dla tych ankiet, Rynki szukają uczestników, którzy wezmą w nich udział. Aby pomóc targowiskom w znalezieniu uczestników, zbudowaliśmy naszą aplikację z usługą. Dopasowujemy miejsca pracy szukające uczestników do użytkowników, czyli do Ciebie.

2.3 Ty jako użytkownik aplikacji deponujesz dane osobowe na swoim koncie użytkownika podczas tworzenia konta użytkownika, jak również podczas korzystania z konta użytkownika. Te dane osobowe nazywane są w naszej aplikacji również “kwalifikacjami”. Dzieje się tak dlatego, że musimy filtrować, czy kwalifikujesz się do każdego nowego badania, do którego poszukujemy uczestników. Albo stwierdzamy to na podstawie już zdeponowanych przez Ciebie kwalifikacji, albo prosimy Cię ponownie o uzupełnienie dodatkowych kwalifikacji, które możesz zdeponować na swoim koncie użytkownika.

2.4 Jeśli kwalifikujesz się do badania na podstawie dopasowania kwalifikacji wymaganych przez rynki i kwalifikacji, które złożyłeś, będziesz miał możliwość wzięcia udziału. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział, udostępnimy pasujące kwalifikacje rynkowi. Samo badanie będzie miało miejsce albo w naszej aplikacji, albo na stronie internetowej rynku lub stronie firmy badawczej. Link w naszej aplikacji połączy Cię bezpośrednio z ankietą. Nie masz prawa do udziału w ankiecie. Uczestnicy są ostatecznie wybierani przez nas lub marketplace.

2.5 Za każdy udany i zakończony udział w ankiecie otrzymasz kredyty (“gotówka”). Możesz zbierać te kredyty i wymieniać je na wypłatę gotówkową lub na przydział kredytów od naszych partnerów (oba razem “nagroda”), gdy osiągniesz odpowiednie wartości. W każdej chwili możesz sprawdzić ilość swoich kredytów na swoim koncie użytkownika. Możesz również w każdej chwili przejrzeć nasze aktualne portfolio partnerów w naszej aplikacji.

3. Rejestracja i założenie konta użytkownika

3.1 Aby korzystać z naszej aplikacji, musisz bezpłatnie zarejestrować się jako użytkownik. Jako użytkownicy mogą rejestrować się wyłącznie osoby fizyczne o nieograniczonej zdolności do czynności prawnych.

3.2 Aby się zarejestrować, musisz zalogować się do nas za pomocą jednego ze swoich kont za pośrednictwem jednego z naszych partnerów w mediach społecznościowych (w tym facebook, instagram, Google, Apple, Twitter). Rejestrując się, składasz nam wiążącą ofertę zawarcia umowy użytkowania. Umowa użytkowania zostaje zawarta poprzez potwierdzenie rejestracji i aktywację przez nas Twojego konta użytkownika.

3.3 Każdy użytkownik może zarejestrować się tylko raz. W przypadku korzystania z wielu kont lub systematycznego korzystania, BitBurst zastrzega sobie prawo do zablokowania kont.

3.4 Mamy prawo wykluczyć Cię z korzystania z naszych usług i usunąć Twoje konto użytkownika, jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że naruszasz (naruszałeś) istotne zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu. Poinformujemy Cię o tym wykluczeniu i damy Ci możliwość skomentowania. W każdym przypadku weźmiemy pod uwagę Twoje uzasadnione interesy i umożliwimy Ci wymianę kredytów na bony, o ile saldo kredytów będzie przekraczać minimalne kwoty wypłat. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy pozostaje nienaruszone.

4. Stan konta i warunki płatności

4.1 Stan Twojego konta jest wskazywany w “Środkach pieniężnych”. To wskazanie jest wirtualną walutą i nie oznacza żadnego roszczenia do kwoty w pieniądzu lub innej państwowej lub wirtualnej walucie. Wystarczająca ilość “Gotówki” może skutkować wypłatą w pieniądzu lub prawem do jej wymiany na bony. W żadnym momencie posiadanie “Gotówki” nie oznacza prawa do przeliczenia do czasu osiągnięcia odpowiednich progów dla odpowiedniego sposobu wypłaty.

4.2 Po uzyskaniu niezbędnej ilości “gotówki” do oferowanych wypłat lub wymiany na bony (“Nagroda”), Użytkownik ma możliwość zażądania jednej z wymienionych Nagród. Poniższe aspekty są wiążące dla wszystkich użytkowników aplikacji.

 1. Zrozumienie znaczenia pojęcia “Cash”. “Cash” są po prostu wskaźnikiem postępu do czasu następnej możliwości otrzymania nagrody. W oparciu o wyświetlane “Cash” nie ma prawa do nagrody, dopóki nie zostaną osiągnięte progi wypłat. Progi, które należy osiągnąć, aby otrzymać nagrodę, różnią się w zależności od metody nagradzania. Poszczególne aktualne minimalne kwoty dla nagród można zobaczyć w aplikacji, wybierając odpowiednią metodę nagradzania. Nie ma możliwości przeliczenia pozostałej “gotówki” lub jej ilości na nagrody lub wypłaty na pieniądze. Wynika to przede wszystkim z faktu, że gotówka jest przyznawana również bez uwzględnienia motywacji.
 2. Po złożeniu wniosku o nagrodę, sprawdzimy wniosek pod kątem legalności. W przypadku podejrzenia o oszustwo lub naruszenie niniejszych OWU, zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia lub uniemożliwienia wypłaty nagrody. Nie jesteśmy zobowiązani do udowodnienia winy użytkownika, aby móc zainicjować konsekwencje sankcyjne. Ponadto ma miejsce porównanie wniosku o nagrodę z raportami o oszustwach regularnie przesyłanymi przez naszych partnerów ankietowych (w tym targowiska). Jeśli partner odrzuci wyniki ankiet poszczególnych użytkowników, a tym samym odrzuci również płatność dla nas za nie z powodu niskiej jakości lub innych powodów, potrącimy odpowiednim użytkownikom niesłusznie zarobioną “gotówkę” w wysokości wykazanej w raportach o oszustwach. Jeśli wypłata nagrody została już dokonana, zanim można było dokonać potrącenia na podstawie raportu o podejrzeniu oszustwa, możemy obciążyć konto użytkownika ujemnym saldem “Cash”.
 3. Postaramy się przetworzyć nagrodę w ciągu pierwszych 2 dni roboczych od zgłoszenia. W przypadku kontroli ze względu na podejrzane wzorce, wypłata może być opóźniona do 30 dni. W przypadku podejrzenia o oszustwo, zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia wypłaty nagrody na czas nieokreślony. Dla użytkowników, których zachowanie użytkownika okaże się w trakcie dochodzenia legalne i niewinne, nie będzie przysługiwało roszczenie o odszkodowanie z powodu powstałego opóźnienia.
 4. Nie każda metoda wypłaty jest dostępna w każdym kraju. Staramy się, aby było to jak najbardziej zrozumiałe. Jeśli użytkownik wybrał metodę nagrody, która nie jest dostępna, nie jesteśmy zobowiązani do jej realizacji. Możemy odnieść się do alternatywnych metod wypłaty, ale nie jesteśmy zobowiązani do oferowania alternatywnych rozwiązań, o które prosi użytkownik.
 5. Po otrzymaniu nagrody nie można bezpośrednio usunąć konta użytkownika. Ze względu na ochronę danych musimy usunąć adres e-mail użytkownika z naszych serwerów po usunięciu przez niego danych lub samej aplikacji. Jeśli usuniesz swoje konto lub dane po zażądaniu nagrody, ale przed jej nadejściem, wypłata nie może być już przydzielona i dlatego przepada.
 6. Aby sprawdzić, czy warunki wypłaty (patrz §4 b) są spełnione. BitBurst przeprowadza różne środki wykrywania oszustw. W tym celu BitBurst wykorzystuje oprogramowanie antyfraudowe firmy “Research Defender LLC, 400 Poydras Street Suite 900 New Orleans, LA 70130,US”. Ponadto, dalsze kroki weryfikacyjne, takie jak weryfikacja numeru telefonu przez dostawcę usług “Twilio Inc., 375 BealeStreet, Suite 300, San Francisco, CA 94105” są niezbędne do korzystania z wybranych metod wypłaty podatnych na oszustwa. Jeśli jeden z tych partnerów określi użytkownika jako fałszywego lub nieweryfikowalnego, użytkownik straci prawo do wypłaty.

5. Zasady użytkowania

5.1 Korzystanie z aplikacji jest związane z następującymi zasadami:

 1. Zabronione jest używanie w jakiejkolwiek formie oprogramowania “sterowanego przez boty”, elementów, aplikacji itp. Dopuszczalne jest jedynie korzystanie przez osobę fizyczną za pośrednictwem smartfona lub tabletu.
 2. Każdy Użytkownik może korzystać z Aplikacji tylko na jednym urządzeniu końcowym. Systematyczne korzystanie na wielu urządzeniach jest zabronione.
 3. Korzystanie z aplikacji jest dozwolone tylko w kraju użytkownika. Korzystanie z usług takich jak fałszywy GPS, VPN lub podobnych jest zabronione podczas korzystania z aplikacji.
 4. Waluta w aplikacji “Cash” (kredyty) może być zdobyta tylko poprzez sposoby przewidziane w aplikacji. Te sposoby to oglądanie filmów, wypełnianie “Ofert” z “Ścian Ofert” lub pełne uczestnictwo, w tym wypełnianie ankiet. Zabronione są wszelkie próby podrabiania niezarobionej ilości “Cash” poprzez modyfikację ustawień lub połączenia sieciowego. Nieprzestrzeganie zasad i ograniczeń będzie skutkowało surowymi sankcjami, które mogą się przejawiać w usunięciu konta użytkownika, wyzerowaniu liczby “Cash” zdobytej za pomocą niedozwolonych środków oraz wstrzymaniu nagród żądanych za niedozwolone użycie.
 5. Korzystanie z aplikacji jest dozwolone od 16 roku życia. Wiek użytkownika będzie wymagany przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji i musi zostać podany prawidłowo. Nieprawdziwe oświadczenie doprowadzi do zablokowania i usunięcia konta użytkownika.

5.2 Użytkownikom zabrania się rozpowszechniania obraźliwych, agresywnych, gloryfikujących przemoc lub innych prawnie zabronionych wyrażeń, zdań lub wiadomości w formie komentarzy, obrazów lub innych mediów w kontekście Aplikacji. Dotyczy to przede wszystkim, ale nie tylko, komentarzy w Sklepie Google Play i mediach społecznościowych takich jak Instagram, ale także wszelkich innych środków komunikacji. Ponadto zabronione jest umieszczanie kodu przyjaciela (invite-code) programu Refer a Friend w komentarzach (recenzjach) w Google Play Store. Kod przyjaciela nadaje się wyłącznie do dzielenia się ze znajomymi lub umieszczania we własnych treściach na mediach społecznościowych.

6. Dostępność i zmiany w aplikacji

6.1 Z przyczyn technicznych nie możemy zagwarantować stałej i pełnej dostępności serwerów, na których działają nasze Usługi. Od czasu do czasu dostępność naszej Aplikacji lub poszczególnych Usług może być zatem ograniczona – w szczególności ze względu na konieczne przeprowadzenie prac konserwacyjnych lub naprawczych. Takie prace konserwacyjne lub naprawcze będziemy z reguły przeprowadzać poza normalnymi godzinami pracy.

6.2 BitBurst zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Aplikacji oraz związanych z nią usług i systemów. Użytkownik musi zaakceptować wszelkie związane z tym ograniczenia lub zmiany, a w przypadku jakichkolwiek niekorzystnych zmian nie może otrzymać rekompensaty ani uzasadnienia. Zmiany obejmują między innymi zmiany opłat za przyznanie nagród, samych wypłat w gotówce lub nagród w “gotówce” przyznawanych za pomyślnie zakończone ankiety. Ponadto, możliwe zmiany obejmują rozszerzenie lub ograniczenie funkcji, jak również zaprzestanie ich stosowania. Możemy również w każdej chwili całkowicie zrezygnować z aplikacji lub przekazać ją stronie trzeciej. Naliczona “gotówka”, która uprawnia użytkownika do otrzymania nagrody, zostanie w tym przypadku przyznana na wniosek użytkownika za pośrednictwem jednego z możliwych kanałów nagród.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

7.1 Nasza odpowiedzialność wynikająca z niniejszej umowy użytkowania, niezależnie od podstawy prawnej, za szkody użytkownika, które nie wynikają z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, jest ograniczona kwotowo do szkód typowo przewidywalnych w momencie zawierania umowy, o ile szkoda została spowodowana przez nas, przez przedstawiciela prawnego lub pełnomocnika, ani umyślnie, ani przez rażące zaniedbanie.

7.2 To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeśli szkoda jest spowodowana zawinionym naruszeniem istotnych zobowiązań umownych przez nas lub przez przedstawiciela prawnego lub pełnomocnika. Istotne zobowiązanie umowne to zobowiązanie, którego spełnienie jest warunkiem wstępnym prawidłowego wykonania umowy i na którego spełnieniu mogą Państwo regularnie polegać.

7.3 W przypadku błędu technicznego, “BitBurst GmbH” przeprasza za błąd lub “bug” doświadczony przez użytkownika. BitBurst nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w zarabianiu “gotówki”, całkowitą lub częściową utratę już zarobionej gotówki lub inne konsekwencje wynikające z błędów technicznych. W szczególności BitBurst nie może i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za błędy techniczne spowodowane przez partnerów zewnętrznych. Dotyczy to również technicznej realizacji ankiet lub zintegrowanego oprogramowania pomocniczego.

7.4 Oryginalnym językiem Aplikacji jest język niemiecki. Ponadto, w krajach poza Niemcami, Aplikacja jest dostępna w języku angielskim. Każdy inny dostępny język został wygenerowany przez cyfrowe usługi tłumaczeniowe. BitBurst nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu i ich konsekwencje. Z tego powodu język w każdym kraju może zostać zresetowany do angielskiego lub niemieckiego, aby zagwarantować zrozumienie dokładnego znaczenia zdań i słów.

8. Jurysdykcja

Jeśli działasz jako przedsiębiorstwo lub jesteś kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), nasza siedziba jest miejscem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z tej umowy. W przypadku umów z konsumentami obowiązują ustawowe przepisy dotyczące sądu właściwego.

9. Internetowe rozstrzyganie sporów

Informacja o możliwości rozwiązywania sporów online dla konsumentów: Odnosimy się do możliwości rozwiązywania sporów online (tzw. platforma OS). Konsumenci mogą wykorzystać platformę OS jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów kupna lub umów o świadczenie usług. Dostęp do platformy ODR można uzyskać pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.  

Chętnie bierzemy udział w rozwiązywaniu sporów za pośrednictwem tej platformy ODR.

10. Klauzula rozdzielności

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH będzie lub stanie się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia OWH pozostaną bez zmian, chyba że pominięcie poszczególnych klauzul postawi stronę umowy w tak niekorzystnej sytuacji, że nie będzie można od niej oczekiwać przestrzegania umowy.

Scroll to Top